HALKLA İLİŞKİLERDE MESLEK ETİĞİ

Güçlü iletişim, güçlü ilkelerle mümkündür…

Lorbi PR, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi İDA’nın üyesidir. İDA ülkemizde stratejik iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler hizmetlerinin uluslararası standartlarda, yüksek nitelikli insan gücü tarafından sunulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Taahhütlerimiz
Lorbi PR, üyesi olduğu İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) Meslek Ahlakı İlkeleri’ne, Medya Şeffaflık Taahhütnamesine, ICCO CMS2 Standartlarına eksiksiz olarak uymayı taahhüt eder.

İDA Meslek Ahlakı İlkeleri
İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği üyeleri,
İletişim danışmanlığı mesleğinin profesyonel değerlerini ve itibarını korumak doğrultusunda;

 • İletişim danışmanlığı mesleğini icra ederken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilkelerine bağlı kalırlar,
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin felsefesi uyarınca, hiçbir biçimde, cinsiyet, ırk, din, fiziki engellilik ve mesnetsiz referanslara dayanan ayrımcılık yapmazlar,
 • Bağımsız danışmanlık görevlerini gölgeleyecek, bağımsızlıkları ile ilgili kuşku yaratacak çıkarlara hizmet etmezler ve bu nitelikte bağlantılar kurmazlar, görevler almazlar,
 • Bağımsız danışmanlık görevlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sorumluluğunu alırlar,
 • İfade özgürlüğüne ve tüm görüşlerin adil bir biçimde temsil edilmeyi hak ettiğine inanırlar. Bu anlamda, hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin etkin bir biçimde temsil edilmesini gözetirler,
 • Hizmet ettikleri kişi, kurum ve kuruluşların temsili sürecinde, ilgili tüm tarafların ve kamunun çıkarlarını da göz önünde bulundururlar,
 • Kamuoyu ve ilgili taraflarla kurdukları iletişimde; doğru bilgi aktarımına özen gösterirler, aktardıkları ancak daha sonra doğru olmadığını öğrendikleri/anladıkları bilgilerle ilgili yanlışlarını düzeltirler,
 • Faaliyetlerini açık, şeffaf ve bunların “iletişim danışmanlığı faaliyetleri” olduğuna şüphe bırakmayacak bir biçimde yürütürler; hizmet ettikleri kişi, kurum ve kuruluşların kimliklerini açıklarlar, kaynağı belli olmayan bilgi ve belgeleri dağıtmazlar ve aktarmazlar,
 • Müşterilerine ve potansiyel müşterilerine, şirketleri, uzmanları, uzmanlık alanları ve referansları konusunda doğru ve eksiksiz bilgi verirler,
 • İster kendi girişimi, ister müşterinin iradesiyle, potansiyel müşteriye şirketlerinin yeteneklerini ve hizmetlerini sunarken, mevcut bir sözleşmeyi sona erdirmeye çalışmaz ya da bu müşteriye halen hizmet veren bir danışman üyenin adını ya da yeteneklerini karalayarak iş almaya çalışmazlar,
 • Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler; faaliyetleri kapsamında başka kişi, kurum ve kuruluşlarca üretilmiş bilgi ve belgeleri kullanmak için gerekli izinleri alırlar, yaptıkları alıntıların sahiplerini belirtirler,
 • Hizmet sundukları ticari kuruluşların hisse senetlerine sahip olmaları durumunda, bunu açıklarlar, bu hisse senetleri üzerindeki tasarruflarında içerden edindikleri bilgileri kullanamazlar,
 • Kişisel çıkarları ile mesleki çıkarları arasında çelişki yaratabilecek eylemlerden, bağlantılardan ve görevlerden kaçınırlar,
 • Hizmet verdikleri kişi, kurum ve kuruluşlara önerecekleri her türlü uzman danışmanlık veya üçüncü parti hizmeti sunan diğer kuruluşlarda maddi/ticari çıkarları (ortaklık, hisse senedi) olduğu takdirde, bunu açıkça belirtirler,
 • Mesleklerinden ötürü, geçmiş ve mevcut müşterileri ile ilgili edindikleri sır niteliğindeki bilgileri açıklamazlar,
 • İletişim danışmanlığı hizmetlerinin kapsamının net bir biçimde tarif edilmesi ve anlaşılması için çalışırlar,
 • İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında kendilerinden talep edilen herhangi bir görevin, meslek ahlak ilkelerine ters düşmesi durumunda öncelikle hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşları uyararak bu ilkelere uymaları için çaba gösterirler. Bu özellikteki görevleri yerine getirmeleri konusunda ısrar edildiği takdirde ise, kendileri için sonuçları ne olursa olsun, bunları kabul etmezler,
 • İletişim danışmanlığı mesleğinin itibarını korumak ve yükseltmek için çaba gösterirler,
 •  

Kamuoyu ve medya ile ilişkilerde şeffaflığın gözetilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda;

 • Medyayı ve medya organlarını, kamuoyunun bilgilendirilmesi doğrultusunda faaliyet gösteren kurumlar olarak kabul ederler,
 • Hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşların reklam veren olmaktan doğan güçlerini; bu kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili haberlerin yayınlanması ile ilişkilendirmez ve medya organlarına bu doğrultuda imada bulunmazlar,
 • Hizmet sundukları kişi, kurum ve kuruluşlarla yaptıkları hizmet sözleşmelerinde, belirli medya organlarında belirli nitelik ve sayıda haber yayınlatma garantisi vermezler,
 • Sundukları hizmetler sonucu medya organlarında yer alan haberlerin etkinliğini reklam eşdeğeri ile ölçmezler,
 • İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında medya organlarına iletilen tüm malzemelerin haber değeri açısından değerlendirilmesine gölge düşürecek nitelik ve değerde hediye vermezler, ağırlama yapmazlar,
 • Medya mensuplarına para karşılığı haber teklifinde bulunmazlar. Medya organlarından kendilerine ya da müşterilerine gelebilecek paralı haber tekliflerini desteklemezler,
 • Haberlerinin kullanılması karşılığında gazetecilerle gizli ve özel anlaşmalar yapmazlar, gazetecileri gizlice ödüllendirmezler,
 • İletişim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, gerektiği durumlarda, reklam veya advertorial alanı/zamanı satın alınmasını ve mesajların bu biçimde iletilmesini önerebilirler. Medya organlarında bu biçimde yer alan mesajların; reklam, kurumsal reklam veya advertorial olduğunun okuyucu/izleyici tarafından açıkça anlaşılması için gerekli tedbirleri alırlar,


Sektörde adil rekabet ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi doğrultusunda;

 • İletişim danışmanlığı sektöründe adil bir rekabet ortamının gelişmesini desteklerler,
 • İletişim danışmanlığı sektöründeki adil rekabet ortamını haksız biçimde etkileyebilecek bağlantılar kurmaz ve bu nitelikteki görevleri kabul etmezler,
 • İletişim danışmanlığı hizmetleri için açılan konkurlara veya gelen tekliflere cevap vermeden önce, konkuru açan/teklifi yapan kişi, kurum veya kuruluşun (eğer varsa) hal-i hazırda hizmet almakta olduğu iletişim danışmanlığı şirketine resmi bildirim yapıp yapmadığını araştırır, böyle bir bildirim yapılmamışsa konkura katılmaz veya teklif vermezler.


Çalışanlarına karşı sorumlulukları doğrultusunda;

 • Sektörün nitelikli insan kaynakları ile donatılmasına yönelik girişimler ile, akademik dünyanın bu doğrultudaki faaliyetlerini desteklerler,
 • Çalışanlarının hak, hukuk ve menfaatlerini korurlar,
 • Çalışanlarının kariyer planlarına yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerini desteklerler.


Bu belge; IPR, IPRA, CERP ve ICCO tarafından benimsenen meslek ahlakı ilkelerinin ve bildirgelerinin ruhu doğrultusunda hazırlanmıştır. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği, söz konusu ilke ve bildirgeleri benimsemektedir.

Medya Şeffaflık Taahhütnamesi
Uluslararası İletişim Danışmanları Örgütü üyeleri tarafından Temmuz 2005’te kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur

ICCO, Temmuz 2005’te “IPRA Medya Şeffaflık Taahhütnamesi”ni resmen kabul etmiş ve yürülüğe koymuştur.

Ülkelerindeki meslek birlikleri aracılığı ile ICCO üyesi olan PR ajansları, yayınlardaki yazı işleri kadrolarının aşağıdaki konularda özen göstermelerini beklemektedir:

Yazı İşleri tarafından hazırlanan içerikler (Haber / Yorum / Röportaj):
Yazı İşleri’nin hazırladığı içerikler, sürece dahil olan gazetecilerin kişisel kanaatleri, yargıları sonucu oluşur.  Üçüncü şahıslar tarafından nakdi ya da başka bir ödeme yöntemi veya mal ve hizmet takası karşılığında haber içerikli yayın yapılması söz konusu değildir.

Tanımlama ve Ayrıştırma
Üçüncü şahıslar tarafından nakdi ya da başka bir ödeme yöntemi veya mal ve hizmet takası karşılığında hazırlanan içerikler, “Reklam”, “İlan” gibi ibarelerle tanımlanmalı ve ayrıştırılmalıdır.

Talep ve ricalar
Yazı İşleri kadrosundaki herhangi bir üye ya da gazeteciler, haber içeriğinin Yazı İşleri tarafından tanımlanmış değerler ve gazetecilik erişimleri dışında bir yöntemle edinilmesi yönünde bir öneri ya da imada bulun(a)maz.

Numuneler
Gazetecilerin herhangi bir ürün ve hizmet hakkında objektif bir fikir sahibi olabilmesi için gerekli olan durumlarda, bu ürün ve hizmetlerin denenmesi, tadım yapılması ve kullanılması amacıyla; üçüncü partiler tarafından gazetecilere ödünç verme ya da numune dağıtma yoluna gidilebilir.  Bunun için öngörülen deneme ve numune dağıtma süresi için önceden mutabık kalınmalı ve dönem sonunda ödünç verilen ürün veya hizmetler iade edilmelidir.  Bu süreç sonunda yayımlanan tüm içeriklerde, ürün ya da hizmetin deneme amaçlı olarak sunulduğu belirtilmelidir.

Kural ve İlkelerin Beyanı
Yazı İşleri kadroları, üçüncü partilerden gelecek hediye, inidirmli ürün ya da hizmetlerin gazeteciler tarafından hangi koşullar altında kabul edilebileceğini belirleyen ilke ve kuralları açıkça ifade ve beyan etmelidirler.  Tüm Yazı İşleri kadrosu ve gazeteciler bu kural ve ilkeleri okumalı ve kabul ettiklerini beyan ederek imzalamalıdırlar.  Bu ilke ve kurallar aynı zamanda kamuoyu tarafından da incelenebilecek şekilde hazır bulundurulmalıdır.

Tanımlar
“Yazı İşleri” ve “Yazı İşleri İçeriği”, basılı ve elektronik mecralarda, radyo, televizyon, Internet ve diğer yayın yöntemleriyle kamuoyuna ulaşan yayınların tümünü kapsamaktadır.
“Yazı İşleri Kadrosu” ve “Gazeteci”, yukarıda tanımlanan içerikleri hazırlayan kişi ve kişiler için kullanılmıştır.

ICCO CMS2 Standartları
İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS) ve Denetim
Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği (ICCO)’nin İngiltere üye derneği PRCA, 1994-1996 yılları arasında üye iletişim danışmanlığı şirketleri için ortak bir kalite standardı yaratmayı hedeflemiştir. Çalışmalar sonunda 1996 yılında CMS (Consultancy Management Standards/İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları) oluşturulmuş ve 1997’de PRCA Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bu kararla birlikte tüm PRCA üye şirketlerinin, 31 Aralık 2000 tarihine kadar CMS denetiminden geçmesine karar verilmiştir. Denetçi firma olarak Londra merkezli tam bağımsız uluslararası bir denetçi firma olan, DNV Quality Assurance şirketi yetkili denetçi firma olarak belirlenmiştir.

İngiltere’den sonra İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS ) denetiminden geçen ikinci ICCO üyesi ülke PRCI üye şirketleri ile Türkiye olmuştur. PRCI üyesi şirketler ilk denetimlerini Ekim 1999’da DNV şirketinin yaptırmış ve CMS Standartları belgesi almışlardır.

Süreç içersinde İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS ) ICCO üyesi tüm meslek kuruluşlarına – gönüllülük veya zorunlulek temelinde – yaygınlaşmıştır. CMS denetimi İDA tarafından tüm üyeleri için bir zorunluluk olarak kabul edilmişitir.

CMS Kalite Standartları bir iletişim danışmanlığı şirketinin uyması gereken minimum standartları içermektedir. 1997 Helsinki Dünya Halkla İlişkiler Zirvesi’nde üç büyük uluslararası halkla ilişkiler örgütü tarafından (IPRA, ICCO ve CERP) “Kalite geliştimenin asla bitmeyen bir süreç olduğu ve en yüksek kalitenin bile her zaman geliştirilebilir olduğu” kabul edilmiştir. Bu nedenle İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS )  sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu standartların ikinci güncellenmesi  2003’te, üçüncü güncellenmesi ise  2012 yılında CMSIII  olarak tüm ICCO üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

Bağımsız bir denetim uzmanı tarafından gerçekleştirilen CMSIII denetim kriterleri özet olarak 8 ana alanı kapsamaktadır :

1). Liderlik ve İletişim
Bu alanda denetmen danışmanlık şirketinin doğru yönetşldiğinin kanıtlarını değerlendirmektedir. Bu çerçevede kuruluş içindeki farklı düzeylerde iş sorumululuklarının açıkça tanımlanmış olması ve tüm çalışanların sorumuluklarını tam olarak kavramış, bunlara ilişkin ne zaman ve nasıl performans değerlendirmesine tabii olacaklarını biliyor olmaları gerekmektedir.

2). İş Planlaması
İletişim Danışmanlığı şirketi hedef ve potansiyelinin net bir değerlendirmesi temelinde gerçekçi, uzun vadeli bir iş planına shap olduğunu kanıtlamalıdır. Bu plan özgün, ölçümlenebilir, uygulanabilir, geçerli ve zaman bağlamına oturtulmuş iş hedefleri içermelidir.  Şirket yönetimi işini sürdürürken sistemli olarak bu plana başvuruyor plmalıdır.

3). İş Geliştirme
İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS ) uzun vadeli amaçları ve iletişim danışmanlığı şirketinin bunları gerçekleştirmek için aşamalarını net olarak belirlediği sürekliliği olan bir iş geliştirme programını zorunlu kılar. İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS )’nın kilit değerleri güven, mükemmellik, profesyonellik, bağlılık ve sahiplenmektir. Bütün bu değerler, iletişim danışmanlığı şirketinin  müşterilerine hizmet kalitesini etkilerler ve ölçümlenebilir bir biçimde 3 ila 5 yıllık sürelerle iyileştirilmiş olması gerekir.

4). Finansal Sistemler
İletişim danışmanlığı şirketinin  finansal sistemleri  finansal tahminleri ve ve yönetimin temel finansal verileri temelinde değerlendirmeye tabii tutulur. İletişim danışmanlığı şirketini düşük veya negatif büyüme dönemlerinde  ayakta kalmalarını sağlayacak karşılıklı fren ve denge sistemleri yerinde olmalıdır. Kilit finansal rasyolar iletişim danışmanlığı şirketini geleceğine yatırım yapmasına olanak verecek biçimde düzenli olarak izleniyor olmalıdır.

5). Kampanya Yönetimi
İletişim danışmanlığı şirketi üzerinde anlaşılmış hedefler doğrultusunda iletişim programlarını planlama ve yönetme ve aynı şekilde bunların sonuçlarını ölçme ve değerlendirme  sistemlerine sahip olduğunu kanıtlamalıdır.

6). Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti tutarlı ve sürekli bir biçimde ölçümlenmelidir.

7). Yeni İş Geliştirme
İletişim danışmanlığı şirketi yeni müşteri adayları ile ş görüşmeleri yürüttüğü ve onlara ICCO meslek ilkeleri tarafından belirlenen yüksek standartları içeren iş sözleşmeleri sunduğunu ve  bunların basın ve halkla ilişkiler mesleğinin mevcut en iyi uygulamaları ile uyumlu olduğunu kanıtlamalıdır.

8). İnsan Kaynakları Yönetimi
İletişim danışmanlığı şirketinin tüm çalışanları için net bir biçimde tanımlanmış ve anlaşılabilir bir değerlendirme, şirket içi eğitim ve kariyer gelişimi  programı olmalıdır. İşe alımdan ötesine her aşamada yüksek standartların ve bu alana uygun yatırım seviyesinin mevcut olduğunun kanıtları sunulmalıdır.

İletişim Danışmanlığı İletişim Danışmanlığı Yönetim Standartları (CMS )’nın gözden geçirilme süresi 2 yıldır.

Lorbi PR İNÖNÜ CAD. GÜMÜŞ KONAK APT. NO:28/5 34437 BEYOĞLU GÜMÜŞSUYU / İSTANBUL Lorbi PR
 • Facebook
 • Twitter
 • Flickr
 • Youtube
 • Instagram
 • Linkedin
Lorbi PR
TEL. 0212 249 45 46 FAX. 0212 249 62 12 info@lorbi.com
IDA ICCO
Derinev Kurumsal İletişim Danışmanlığı